NATJEČAJ za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Gospić

KLASA:100/01/19-01/01

URBROJ: 2125/83-02-21-30

Gospić, 27. rujna 2021. godine

 

Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Gospić, na temelju članka 34. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19), članka 16. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Gospić raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Gospić

 

UVJETI ZA IMENOVANJE:

 • hrvatsko državljanstvo
 • posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
 • mora ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti (ukoliko do početka roka za prijavu bude donesen Pravilnik koji regulira provjeru tjelesnih i motoričkih sposobnosti i bude mogućnosti za njegovu provedbu),
 • da osoba nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)
 • da osoba nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij
 • položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • položen vozački ispit B kategorije

 

UZ PRIJAVU ZA NATJEČAJ KANDIDATI TREBAJU PRILOŽITI:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (domovnicu, važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu)
 • potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove o posebnom zdravstvenom stanju i psihičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti
 • presliku potvrde o zadovoljenim tjelesnim i motoričkim sposobnostima ukoliko do dana početka roka za prijavu bude donesen Pravilnik koji regulira provjeru tjelesnih i motoričkih sposobnosti i ukoliko bude moguće realizirati provjeru (ukoliko do izbora i imenovanja ne bude donesen Pravilnik i ne bude mogućnosti realizacije provjere izabrani kandidat će dostaviti potvrdu o provjeri tjelesnih i motoričkih sposobnosti nakon donošenja Pravilnika i realizacije provjere tjelesnih i motoričkih sposobnosti),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • dokaz o iskustvu na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima (potvrda iz koje je vidljivo da je kandidat obavljao navedene poslove i u kojem vremenskom razdoblju)
 • presliku vozačke iskaznice

 

Dokazi o ispunjavanju uvjeta prilažu se u preslici  osim uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, potvrde ovlaštene zdravstvene ustanove o posebnom zdravstvenom stanju i psihičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te je dužan osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih žrtava rata dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz navedenih zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe imenuje se na mandat od pet (5) godina.

Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj, kandidati natječaja izričito su suglasni da Javna vatrogasna postrojba Gospić kao Voditelj zbirke podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 te pribaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta da kandidat nije kažnjavan za kaznena djela navedena u uvjetima za imenovanje od nadležnog tijela Ministarstva pravosuđa  i uprave temeljem čl. 51. st. 1. Zakona o vatrogastvu.

Prijave za natječaj podnose se u roku osam (8) dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, a natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Grada Gospića i Javne vatrogasne postrojbe Gospić.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Javna vatrogasna postrojba Gospića, Trg Alojzija Stepinca  2, Gospić, Vatrogasno vijeće, sa naznakom „NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA IMENOVANJE ZAPOVJEDNIKA“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijava. Vatrogasno vijeće će u tom roku obavijestiti svakog kandidata o izabranom kandidatu i dati mu pouku o njegovom pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od petnaest (15) dana od dana primitka obavijesti može pokrenuti upravni spor.

 Predsjednik

Vatrogasnog vijeća

Javne vatrogasne postrojbe Gospić

Josip Župan v.r.