Poziv na dostavu ponuda

31.05.2024. Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave PONUDBENI LIST Tehničke specifikacije Troškovnik Poziv na dostavu ponuda_atv

ZAKLJUČAK komisije za provedbu postupka prodaje vozila

Na temelju provedenog Javnog natječaja Javnog poziva za prodaju pokretne imovine objavljenog na mrežnim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Gospić i javnog otvaranja pristiglih ponuda Komisija predlaže Zapovjedniku JVP Gospić...

JAVNI POZIV

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju pokretne imovine https://www.jvp-gospic.hr/wp-content/uploads/2023/07/Javni-natjecaj_prodaja-vozila.pdf Klasa: 406-09/23-01/01 Ur.broj: 2125/83-02-23-12 Gospić, 6. srpnja 2023.     Na temelju Odluke Vatrogasnog vijeća JVP Gospić (KLASA: 003-01/23-02/01 URBROJ:2125/83-02-23-6 od 16....Obavijest u svezi natječaja za upražnjena radna mjesta

Temeljem Odluke Vatrogasnog vijeća (KLASA:003/01/19-02/01, URBROJ: 2125/83-02-22-38) od 07.01.2021.,a nakon provedenog razredbenog postupka i utvrđene rang liste od strane natječajne komisije JVP Gospić, sukladno prijedlogu za zasnivanje radnog odnosa...