Natječaj za radno mjesto -Vatrogasac-(određeno vrijeme/zamjena)

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju čanka 21. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 125/19), Pravilnika o unutarnjom ustrojstvu , načinu rada  i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Gospić,  i Odluke vatrogasnog  vijeća Javne vatrogasne postrojbe Gospić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Gospić objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

VATROGASAC – jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena djelatnika do povratka s dugotrajnog bolovanja)

 1. UVJETI RADNOG MJESTA

 

Pored općih uvjeta za zapošljavanje kandidati moraju ispunjavati i posebne:

 

 1. mora imati hrvatsko državljanstvo
 2. da je mlađa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca
 3. da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera
 4.  da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
 5. ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti
 6. da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)
 7. da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
 8. Položen vozački ispit B kategorije

 

Radno mjesto je na određeno vrijeme vrijeme (zamjena djelatnika do povratka s dugotrajnog bolovanja) , uz probni rad od tri mjeseca.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– prijava na natječaj (vlastoručno potpisana)

– kratak životopis,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

– dokaz o državljanstvu (domovnica),

– potvrdu o prebivalištu;

– presliku osobne iskaznice;

– presliku vozačke dozvole.

 

Rok za prijavu za natječaj: 8 dana od dana objave natječaja

 

Tražena dokumentacija se dostavlja u preslici, a može se dostaviti i u originalu ili ovjerenoj preslici. Prije zasnivanja radnog odnosa kandidat je dužan poslodavcu dostaviti na uvid originalne dokumente za koje je u prijavi dostavio preslike istih.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

2. ODABIR KANDIDATA

 

Kandidati koji budu zadovoljavali formalne uvjete iz natječaja obaviti će se provjera sposobnosti kandidata temeljem Pravilnika o postupku odabira radnika za poslove u JVP Gospić. Za svaki dio provjere kandidatu se dodjeljuje ocjena od 1 do 5. Osim provjera rada na visini i rada s užadi.

Provjera rada na visini i rada s užadi provodi se izvođenjem vježbi utvrđenim u vatrogasnom vježbovniku i to:

 • vježba samospašavanja penjačkim užetom,
 • vježba prijenosnim ljestvama-kukačom 2. i 3. kat.

 

Rezultat provjere rada na visini vrednuje se uspjehom: prošao i nije prošao.

Kandidati koji ne uspiju izvršiti vježbe ne mogu konkurirati za prijem u radni odnos.

 

Provjera teorijskog znanja kandidata za vatrogasne poslove vrši se ispunjavanjem testova iz sljedećih područja:

 • Vatrogasne sprave i oprema
 • Tehnička služba u vatrogastvu
 • Gorenje i gašenje
 • Vatrogasna taktika
 • Sprave za zaštitu dišnih organa
 • Ustroj vatrogastva

 

Testovi imaju 45-50 pitanja. Ukupan broj bodova je 100. Testovi su sastavljeni tako da na postavljeno pitanje treba odgovoriti dopisivanjem riječi koja nedostaje i/ili opisnim odgovorom i/ili kratkim izračunom .

Kandidat koji je na provjeri teorijskog znanja ocjenjen ocjenom nedovoljan ne može konkurirati za prijem u radni odnos.

Kandidati koji na provjeri rada na visini i provjeri znanja postignu najbolje rezultate pristupaju psihologijskom testiranju na Zavodu za zapošljavanje.

Njihov broj je najviše tri kandidata po broju djelatnika koje se planira zaposliti ukoliko dovoljan broj kandidata zadovolji formalne i provjere sposobnosti.

Rezultati psihologijskog testiranja će biti jedan od četiri kriterija za odabir, a ocjenjivanje testiranja obavlja stručna osoba Zavoda za zapošljavanje.

Kandidati koji su zadovoljili sve kriterije biti će upućeni na razgovor s natječajnom komisijom s ciljem stvaranja objektivne slike o kandidatu.

Razgovor s kandidatima ocjenjuje se ocjenom 1 do 5.

Natječajna komisija nakon obavljenog razgovora utvrđuje rang listu te istu dostavlja Zapovjedniku JVP Gospić koji će na temelju nje odlučiti koje/g će kandidata/e, ako se radi o vatrogasnoj struci, uputiti na liječnički pregled kod ovlaštenog liječnika medicine rada na utvrđivanje tjelesne i duševne sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Ukoliko isti zadovolje na liječničkom pregledu podnijeti će prijedlog Vatrogasnom vijeću za donošenje odluke o prijemu u radni odnos najbolje rangiranog/ ih kandidata.

liko neki od odabranih kandidata za vatrogasne poslove ne zadovolji na liječničkom pregledu za traženo radno mjesto zapovjednik JVP Gospić će na temelju dostavljene rang liste predložiti Vatrogasnom vijeću da u radni odnos primi sljedećeg najbolje rangiranog kandidata.

Potvrdu da nisu kažnjavani za kaznena djela navedena u natječaju za odabrane djelatnike pribavlja JVP Gospić

Sadržaj provjere, rezultati provjere i ocjene rezultata utvrđeni su Pravilnikom o postupku odabira radnika za poslove u JVP Gospić koji je objavljen na web stanici JVP Gospić: https://www.jvp-gospic.hr/.

3. PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU 

Rok za dostavu prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta je 8 dana od dana objave istog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Oglasnoj ploči i web stranici JVP Gospić i web stranici Osnivača, a dostavlja se na adresu:

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GOSPIĆ, Trg Alojzija Stepinca 2, 53000 Gospić.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom  „NE OTVARAJ-PRIJAVA NA NATJEČAJ“

Pozivaju sve osobe iz članka 102. stavak 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/NG/12%20pROSINAC/ZAPO%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf .

Ovaj natječaj će se objaviti u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Oglasnoj ploči i web stranici JVP Gospić i web stranici Osnivača.

Popis literature objavljen je na web stranici JVP Gospić, a može se podignuti u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Gospić svakog radnog dana od 08-13 sati.

 

4. NEPRAVOVREMENE I NEPOTPUNE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI

 

Osobe koje podnesu nepravovremene i nepotpune prijave na Natječaj, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj .

 

 1. O rezultatima izbora po ovom natječaju kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

 1. Javna vatrogasna postrojba Gospić zadržava pravo poništiti ovaj natječaj i ne zaposliti niti jednog kandidata.

 

5.  Sa odabranim kandidatom biti će sklopljen Ugovor o radu na određeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca.

 

                                                                                  

 

                                                                                   ZAPOVJEDNIK JVP GOSPIĆ

 

                                                                                   Marko Popović, mag.ing.sec.