NATJEČAJ za radno mjesto Vatrogasac-vozač (3 izvršitelja) i Vatrogasac (1 izvršitelj)

Klasa: 100-01/19-01/01

Ur.broj: 2125/83-02-21-31

Gospić, 28. rujna 2021.

Na temelju članka 51. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19.), članka 40. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Gospić, te Odluke Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Gospić URBROJ: 2125/83-02-21-32 od 27. rujna 2021. godine, zapovjednik  Javne vatrogasne postrojbe Gospić, objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

 

 

 

 1. VATROGASAC – 1 izvršitelja/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest (6) mjeseci

 

 

 

Kandidat mora ispunjavati slijedeće uvjete:

 1. Da ima hrvatsko državljanstvo
 2. Da je mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca
 3. Da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera
 4. Da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
 5. Da ima posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti
 6. Da se protiv nje ne vodi kazneni postupak

 

 1. Da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.), i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)
 2. Da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
 3. Da mu nije prestala služba u državnom tijelu ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave radi teške povrede službene dužnosti izvršnom odlukom nadležnog tijela u razdoblju od četiri godine od prestanka službe odnosno prestanka radnog odnosa otkazom ugovora o radu (članak 69. i članak 118. stavak 1. točka 8. Zakona o vatrogastvu)
 4. Položen vozački ispit B kategorije.

 

 • Na radno mjesto vatrogasca može se primiti osoba koja nema stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera, ako se ne prijave kandidati koji ispunjavaju naprijed navedene uvjete, pod uvjetom da u roku od jedne školske godine završi program obrazovanja/kurikulm predviđen Zakonom o vatrogastvu.
 • Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.
 • Osobe koje imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 • Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.
 • Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti slijedeće:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice)
 • svjedodžbu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stečene kvalifikacije određene ovim natječajem
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

 

 • preslika vozačke dozvole

 

 

 1. VATROGASAC – VOZAČ – 3 izvršitelja/izvršiteljice na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest (6) mjeseci

 

 

Kandidat mora ispunjavati slijedeće uvjete:

 1. Da ima hrvatsko državljanstvo
 2. Da je mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca
 3. Da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera
 4. Da ima položen vozački ispit najmanje „C“ kategorije
 5. Da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti i vozača motornog vozila što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
 6. Da ima posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti
 7. Da se protiv nje ne vodi kazneni postupak

 

 1. Da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.), i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)
 2. Da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
 3. Da mu nije prestala služba u državnom tijelu ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave radi teške povrede službene dužnosti izvršnom odlukom nadležnog tijela u razdoblju od četiri godine od prestanka službe odnosno prestanka radnog odnosa otkazom ugovora o radu (članak 69. i članak 118. stavak 1. točka 8. Zakona o vatrogastvu)

 

 • Na radno mjesto vatrogasca – vozača može se primiti osoba koja nema stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera, ako se ne prijave kandidati koji ispunjavaju naprijed navedene uvjete, pod uvjetom da u roku od jedne školske godine završi program obrazovanja/kurikulm predviđen Zakonom o vatrogastvu.
 • Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.
 • Osobe koje imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 • Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.
 • Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti slijedeće:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice)
 • svjedodžbu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stečene kvalifikacije određene ovim natječajem
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
 • preslika vozačke dozvole

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je dostaviti izvornike ili ovjerene preslike.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan natječajnog roka.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu. Troškove liječničkog pregleda snosi poslodavac. Ako se pregledom utvrdi da nema odgovarajuće tjelesne i duševne sposobnosti s kandidatom se neće zasnivati radni odnos.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te je dužan osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih žrtava rata dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz navedenih zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Kandidati koji budu zadovoljavali formalne uvjete iz natječaja obaviti će se provjera sposobnosti kandidata temeljem Pravilnika o postupku odabira radnika za poslove u JVP Gospić. Za svaki dio provjere kandidatu se dodjeljuje ocjena od 1 do 5. Osim provjera rada na visini, rada s užadi i provjera funkcionalnih i motoričkih sposobnosti gdje se kandidat vrednuje sa prošao i nije prošao.

Provjera funkcionalnih i motoričkih sposobnosti obuhvaća:

 • trčanje 12 minuta;
 • podizanje trupa bez opterećenja kroz 1 minutu,
 • sklekovi na ravnoj podlozi kroz 1 minutu,
 • skok u dalj s mjesta,
 • skijaški čučanj.

Kandidat čija fizička izdržljivost ocjenjena ocjenom nije prošao ne može konkurirati za prijem u radni odnos.

Provjera rada na visini i rada s užadi provodi se izvođenjem vježbi utvrđenim u vatrogasnom vježbovniku i to:

 • vježba samospašavanja penjačkim užetom,
 • vježba prijenosnim ljestvama-kukačom 2. i 3. kat.

Rezultat provjere rada na visini vrednuje se uspjehom: prošao i nije prošao.

Kandidati koji ne uspiju izvršiti vježbe ne mogu konkurirati za prijem u radni odnos.

Provjera teorijskog znanja kandidata za vatrogasne poslove vrši se ispunjavanjem testova iz sljedećih područja:

 • Vatrogasne sprave i oprema
 • Tehnička služba u vatrogastvu
 • Gorenje i gašenje
 • Vatrogasna taktika
 • Sprave za zaštitu dišnih organa
 • Ustroj vatrogastva
 • Vatrogasna vozila*

Testovi imaju 50 pitanja. Svaki točan odgovor nosi 2 boda. Testovi su sastavljeni tako da na postavljeno pitanje treba odgovoriti dopisivanjem riječi koja nedostaje i/ili odabirom točnog odgovora između nekoliko ponuđenih opcija.

*Kandidati prijavljeni za radno mjesto VATROGASAC se ne provjeravaju iz ovog područja

Kandidat koji je na provjeri teorijskog znanja ocjenjen ocjenom nedovoljan ne može konkurirati za prijem u radni odnos.

Kandidati koji na kondicijskom testiranju, provjeri rada na visini i provjeri znanja postignu najbolje rezultate pristupaju psihologijskom testiranju na Zavodu za zapošljavanje.

Njihov broj je najviše tri kandidata po broju djelatnika koje se planira zaposliti ukoliko dovoljan broj kandidata zadovolji formalne i provjere sposobnosti.

Rezultati psihologijskog testiranja će biti jedan od pet kriterija za odabir, a ocjenjivanje testiranja obavlja stručna osoba Zavoda za zapošljavanje.

 

Kandidati koji su zadovoljili sve kriterije biti će upućeni na razgovor s natječajnom komisijom s ciljem stvaranja objektivne slike o kandidatu.

Razgovor s kandidatima ocjenjuje se ocjenom 1 do 5.

Natječajna komisija nakon obavljenog razgovora utvrđuje rang listu te istu dostavlja Zapovjedniku JVP Gospić koji će na temelju nje odlučiti koje/g će kandidata/e, ako se radi o vatrogasnoj struci, uputiti na liječnički pregled kod ovlaštenog liječnika medicine rada na utvrđivanje tjelesne i duševne sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Ukoliko isti zadovolje na liječničkom pregledu podnijeti će prijedlog Vatrogasno vijeće za donošenje odluke o prijemu u radni odnos najbolje rangiranog/ ih kandidata.

 

Ukoliko neki od odabranih kandidata za vatrogasne poslove ne zadovolji na liječničkom pregledu za traženo radno mjesto zapovjednik JVP Gospić će na temelju dostavljene rang liste predložiti Vatrogasnom vijeću da u radni odnos primi sljedećeg najbolje rangiranog kandidata.

Potvrdu da nisu kažnjavani za kaznena djela navedena u natječaju za odabrane djelatnike pribavlja JVP Gospić

Sadržaj provjere, rezultati provjere i ocjene rezultata utvrđeni su Pravilnikom o postupku odabira radnika za poslove u JVP Gospić koji je objavljen na web stanici JVP Gospić: https://www.jvp-gospic.hr/.

Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere kao i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te termini provjera bit će objavljeni najmanje tri (3) dana prije održavanja istoga na službenoj web stranici Javne vatrogasne postrojbe Gospić https://www.jvp-gospic.hr/  i Oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Gospić.

Postupak i područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Gospić i objavljeni na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Gospić, Trg Alojzija Stepinca  2, Gospić.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a dostavljaju se na adresu Javna vatrogasna postrojba Gospić, Trg Alojzija Stepinca 2, Gospić.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim omotnicama sa naznakom «NE OTVARAJ – PRIJAVA NA NATJEČAJ»

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Javna vatrogasna postrojba Gospić može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, te pribaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta da kandidat nije kažnjavan za kaznena djela navedena u uvjetima za imenovanje od nadležnog tijela Ministarstva pravosuđa  i uprave temeljem čl. 51. st. 1. Zakona o vatrogastvu, samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Gospić, Zavodu za zapošljavanje Gospić i na mrežnim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Gospić i Grada Gospića.

Javna vatrogasna postrojba Gospić zadržava pravo poništiti ovaj Natječaj u cijelosti ili djelomično, te ne zaposliti ni jednog kandidata.