Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme- sezonski vatrogasac

22.05.2020.

 

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini (N.N. 3/20), te Planovima operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 2020. godinu

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Gospić raspisuje:

 

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Raspisuje se oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od četiri mjeseca, na radnom mjestu sezonski vatrogasac- 2 izvršitelja.

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • SSS vatrogasnog smjera ili položen ispit za dobrovoljnog vatrogasca i
  • tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje poslova vatrogasca.

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju u izvorniku ili presliku:

  1. zamolbu,
  2. životopis,
  3. domovnicu,

4.savjedožbu o stečenoj stručnoj spremi ili uvjerenje o osposobljenosti za zvanje vatrogasac,

  1. svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova vatrogasca

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Rok za podnošenje prijava je sedam dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči JVP Gospić, internetskoj stranici JVP Gospić.

Prijave s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta oglasa (u izvorniku ili presliku), potrebno je dostaviti na adresu: JVP Gospić, Trg Alojzija Stepinca 2, Gospić

Zadržava se pravo poništenja oglasa.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

Zapovjednik JVP Gospić

Marko Popović, struč.spec.ing.sec.