Natječaj za radno mjesto Zamjenik zapovjednika JVP Gospić i vatrogasca vozača

Na temelju članka 21. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 106/99.,117/01.,36/02.,96/03.,139/04.,- pročišćeni tekst, 174/04.,38/09.i 80/10.), članka 29. Statuta  Javne vatrogasne postrojbe Gospić

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GOSPIĆ

dana 23.03.2018. raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

VATROGASAC-VOZAČ – jedan izvršitelj

 

Pored općih uvjeta za zapošljavanje kandidat mora ispunjavati i posebne:

–  da nije stariji od 30 godina (kod prvog zaposlenja);

–  da ima srednju stručnu spremu vatrogasnog smjera

–  da su tjelesno i duševno sposobni za obavljanje vatrogasne djelatnosti;

–  da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti.

–  Srednja stručna sprema vozača motornog vozila (KV – vozač) sa vozačkom dozvolom najmanje „C“ kategorijom.

 

–  da ima  radnog iskustva na poslovima vatrogastva

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis;

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;

– domovnicu

– uvjerenje o nekažnjavanju za navedena kaznena djela (ne starije od 6 mjeseci);

– potvrdu o prebivalištu;

– presliku osobne iskaznice;

– svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti radnika za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca od ovlaštene medicine rada.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri zapošljavanju određeno posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo u prijavi za natječaj te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz o nezaposlenosti.

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

Javna vatrogasna postrojba Gospić,

Trg Alojzija Stepinca 2,

53 000 Gospić, s naznakom „ natječaj za prijem radnika“.

 

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se testiranja, pismeni ispit provjere znanja, te će se obaviti intervjui sa Zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe Gospić.

Testiranja će se obaviti prema Pravilniku o postupku odabira djelatnika za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Gospić

O mjestu i vremenu održavanja testiranja kandidati će biti obaviješteni najmanje 5 dana prije održavanja istih. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Javna vatrogasna postrojba Gospić zadržava pravo poništiti natječaj i ne zaposliti niti jednog kandidata.

 

Popis literature za pripremu ispita kandidati mogu podići u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Gospić svakim radnim danom od 7:30 do 14:30 sati.

 

 

 

Javna vatrogasna postrojba Gospić

 

Upravno vijeće JVP Gospić

 

 

Na temelju  članka 41. Zakona o ustanovama pročišćeni tekst ( N.N. br. 76/93, 29/07, 47/09, 135/08) i članka 36. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Gospić , Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojba  Gospić dana 23.03.2018.  raspisuje

 

NATJEČAJ

 

Za imenovanje zamjenika zapovjednika JVP Gospić

 

Osim općih, kandidati moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:

 • najmanje viša stručna sprema, odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara,
 • tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove medicine rada ,
 • nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,
 • položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
 • najmanje 5(pet) godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
 • poznavanje rada na PC-u,
 • dozvola za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije.

 

Zamjenik zapovjednika se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine.

 

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 • kratak životopis,
 • dokaz o državljanstvu (domovnica),
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje o sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove medicine rada,
 • uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te da se protiv njega ne vodi postupak,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
 • potvrdu o traženom iskustvu na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
 • dozvolu za upravljanje motornim vozilima odgovarajuće kategorije.

 

Rok za prijavu za natječaj: 15 dana od dana objave natječaja

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u izvorniku ili ovjerenom presliku, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:  Javna vatrogasna postrojba Gospić,

Trg A. Stepinca 2,

53000 Gospić

s napomenom:    Ne otvarati !  Prijava za natječaj za Zamjenika zapovjednika JVP Gospić

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Podnositelj natječaja, može provesti i ispitivanje kandidata radi utvrđivanja i odabira osobe za zapovjednika.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Upravno vijeće zadržava pravo poništenja natječaja.

 

 

 

 

Javna vatrogasna postrojba Gospić

Upravno vijeće