Natječaj za mandatno radno mjesto -Zamjenik zapovjednika postrojbe-

Na temelju  članka 41. Zakona o ustanovama pročišćeni tekst ( N.N. br. 76/93, 29/07, 47/09, 135/08) i članka 36. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Gospić , Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojba  Gospić raspisuje

 

NATJEČAJ

 

Za imenovanje zamjenika zapovjednika JVP Gospić

 

Osim općih, kandidati moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:

 • najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine,
 • tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove medicine rada ,
 • nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,
 • položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
 • najmanje 5(pet) godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
 • poznavanje rada na PC-u,
 • dozvola za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije.

 

Zamjenik zapovjednika se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine.

 

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 • kratak životopis,
 • dokaz o državljanstvu (domovnica),
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje o sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove medicine rada,
 • uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te da se protiv njega ne vodi postupak,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
 • potvrdu o traženom iskustvu na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
 • dozvolu za upravljanje motornim vozilima odgovarajuće kategorije.

 

 

Prijave se podnose u roku 15 dana od dana objave natječaja u HZZ- Područna služba Gospić, na oglasnoj ploči JVP Gospić te na web stranici JVP Gospić na adresu:

Javna vatrogasna postrojba Gospić,

Trg A. Stepinca 2,

53000 Gospić

s napomenom:    Ne otvarati !  Prijava za natječaj za Zamjenika zapovjednika JVP Gospić

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Podnositelj natječaja, može provesti i ispitivanje kandidata radi utvrđivanja i odabira osobe za zamjenika zapovjednika.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Upravno vijeće zadržava pravo poništenja natječaja.

 

 

 

 

Javna vatrogasna postrojba Gospić

Upravno vijeće