Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme-sezonski vatrogasac

01.06.2021.

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini (N.N. 4/21), te  Planovima operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 2021. godinu

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Gospić raspisuje:

 

 OGLAS

 za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme  

Raspisuje se oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od tri mjeseca, na radnom mjestu sezonski vatrogasac- 2 izvršitelja. 

 

UVJETI KOJE TREBA ISPUNJAVATI SEZONSKI VATROGASAC:

1. Nezaposlena osoba (od 01.06.2020.),
2. Minimalno zvanje vatrogasac u dobrovoljnom vatrogastvu,
3. Zadovoljavati uvjete propisane člankom 41.st. 1. Zakona o vatrogastvu (NN-125/19), odnosno da je ima navršenih osamnaest godina, propisanu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, koja je osposobljena sukladno odredbama ovoga Zakona, koja nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.) , koja nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) te koja je osposobljena za obavljanje tih poslova.,
4. Osiguranje od nezgode ili životno osiguranje,
5. Obvezno posjedovanje vozačke dozvole “B“kategorije (po mogućnosti “B“ i “C“),
7. Mjesto prebivališta na području nadležnosti vatrogasne postrojbe u kojoj obavlja poslove sezonskog vatrogasca ili stanovanje na području nadležnosti vatrogasne postrojbe u kojoj je zaposlen tijekom obavljanja posla sezonskog vatrogasca


Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na Oglasnoj ploči i Internet stranici JVP Gospić.
Uz zamolbu kandidati su dužni priložiti:
1. Životopis- vlastoručno potpisan
2. Presliku osobne iskaznice
3. Potvrda o psihičkoj i tjelesnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti
4. Potvrda o nekažnjavanju
5. Presliku vozačke dozvole
6. Dokaz o radnom stažu (Elektronički zapis ili Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o stažu osiguranja) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
7. Potvrdu o nezaposlenosti

Odluku o izboru kandidata za posao sezonskog vatrogasca donosi Zapovjednik JVP Gospić. S odabranim kandidatom sklopit će se ugovor na određeno za razdoblje od 14. lipnja do 30. rujna 2021. godine.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
„Ne otvaraj – natječaj za zapošljavanje“
na adresu: Javna vatrogasna postrojba Gospić, Trg Alojzija Stepinca 2, 53000 Gospić u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Pridržava se pravo poništiti natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonski propisanom roku.


U Gospiću, dana 01. lipnja 2021. godine

.

 

Zapovjednik JVP Gospić

Marko Popović, struč.spec.ing.sec