Popuna radnog mjesta, Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Popuna radnog mjesta

Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja

Na temelju članka 51. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 125/19) članka 29. Statuta  Javne vatrogasne postrojbe Gospić i Odluke Upravnog vijeća postrojbe od 28.02.2019.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GOSPIĆ

objavljuje

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

 

VATROGASAC-VOZAČ – jedan izvršitelj

Pored općih uvjeta za zapošljavanje kandidati moraju ispunjavati i posebne:

– mora imati hrvatsko državljanstvo

– da je mlađa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca

– da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera

– da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove

– vozačka dozvola najmanje „C“ kategorije

– da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

– da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-domovnica;

-rodni list;

– životopis;

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi;

-dokaz o radnom stažu (HZMO)

– uvjerenje o nekažnjavanju za navedena kaznena djela (ne starije od 6 mjeseci);

– potvrdu o prebivalištu;

– osobna iskaznica;

– vozačka dozvola

– svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti radnika za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata biti će predočen izvornik ili ovjerena preslika.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri zapošljavanju određeno posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo u prijavi za natječaj te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz o nezaposlenosti.

Prijave se podnose osobno na adresi Javne vatrogasne postrojbe Gospić, Trg Alojzija Stepinca 2 u Gospiću do dana 05. ožujka od 11,00 – 13,00 sati, kada će se održati i razgovor sa prijavljenim kandidatima.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

Upravno vijeće zadržava pravo poništenja natječaja.

 

 

Javna vatrogasna postrojba Gospić