Natječaj za radno mjesto

Na temelju  članka 41. Zakona o ustanovama pročišćeni tekst ( N.N. br. 76/93, 29/07, 47/09, 135/08), članka 21. Zakona o vatrogastvu (NN 80/10) i članka 36. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Gospić , Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojba  Gospić raspisuje

 

NATJEČAJ

 

 

 

 1. PROFESIONALNI VATROGASAC-VOZAČ – jedan izvršitelj (m/ž)

 

 1. UVJETI RADNOG MJESTA

 

Pored općih uvjeta za zapošljavanje kandidati moraju ispunjavati i posebne:

–  da nisu stariji od 30 godina (kod prvog zaposlenja);

–  da imaju srednju stručnu spremu vatrogasnog smjera, odnosno prekvalifikaciju za zvanje vatrogasac/vatrogasni tehničar

–  da su tjelesno i duševno sposobni za obavljanje vatrogasne djelatnosti;

–  da nisu kažnjavani za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti.

–  da imaju položen ispit za vozača C kategorije

–  da imaju radnog iskustva na poslovima vatrogastva

 

Radno mjesto je na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– kratak životopis,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

– dokaz o državljanstvu (domovnica),

– uvjerenje o nekažnjavanju za navedena kaznena djela (ne starije od 6 mjeseci);

– potvrdu o prebivalištu;

– presliku osobne iskaznice;

– presliku vozačke dozvole.

 

Rok za prijavu za natječaj: 8 dana od dana objave natječaja

 

Tražena dokumentacija se dostavlja u preslici, a može se dostaviti i u originalu ili ovjerenoj preslici. Prije zasnivanja radnog odnosa kandidat je dužan poslodavcu dostaviti na uvid originalne dokumente za koje je u prijavi dostavio preslike istih.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 1. ODABIR KANDIDATA

 

Kandidati koji budu zadovoljavali formalne uvjete iz natječaja obaviti će se provjera sposobnosti kandidata temeljem Pravilnika o postupku odabira radnika za poslove u JVP Gospić. Za svaki dio provjere kandidatu se dodjeljuje ocjena od 1 do 5. Osim provjera rada na visini rada s užadima gdje se kandidat vrednuje sa prošao i nije prošao.

Provjera funkcionalnih i motoričkih sposobnosti obuhvaća:

– trčanje 12 minuta;

– podizanje trupa bez opterećenja kroz 1 minutu,

– sklekovi na ravnoj podlozi kroz 1 minutu,

– skok u dalj s mjesta,

– skijaški čučanj.

Kandidat čija fizička izdržljivost ocjenjena ocjenom 1 (negativan) ne može konkurirati za prijem u radni odnos.

Provjera rada na visini i rada s užadima provodi se izvođenjem vježbi utvrđenim u vatrogasnom vježbovniku i to:

 • vježba samospašavanja penjačkim uvjetom,
 • vježba prijenosnim ljestvama-kukačom 2. i 3. kat.

Rezultat provjere rada na visini vrednuje se uspjehom: prošao i nije prošao.

Kandidati koji ne uspiju izvršiti vježbe ne mogu konkurirati za prijem u radni odnos.

Provjera teorijskog znanja kandidata za vatrogasne poslove vrši se ispunjavanjem testova iz sljedećih područja:

 • Vatrogasne sprave i oprema
 • Tehnička služba u vatrogastvu
 • Gorenje i gašenje
 • Vatrogasna taktika
 • Sprave za zaštitu dišnih organa
 • Ustroj vatrogastva
 • Vatrogasna vozila

Testovi imaju 50 pitanja. Svaki točan odgovor nosi 2 boda. Testovi su sastavljeni tako da na postavljeno pitanje treba odgovoriti odabirom točnog odgovora između nekoliko ponuđenih opcija.

Kandidat koji je na provjeri teorijskog znanja ocjenjen ocjenom nedovoljan ne može konkurirati za prijem u radni odnos.

Kandidati koji su zadovoljili sve kriterije biti će upućeni na razgovor s natječajnom komisijom s ciljem stvaranja objektivne slike o kandidatu.

Razgovor s kandidatima ocjenjuje se ocjenom 1 do 5.

Natječajna komisija nakon obavljenog razgovora utvrđuje rang listu te istu dostavlja Zapovjedniku JVP koji će na temelju nje odlučiti koje/g će kandidata/e, ako se radi o vatrogasnoj struci, uputiti na liječnički pregled kod ovlaštenog liječnika medicine rada na utvrđivanje tjelesne i duševne sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Ukoliko isti zadovolje na liječničkom pregledu podnijeti će Prijedlog Upravnom vijeću za donošenje odluke o prijemu u radni odnos najbolje rangiranog/ ih kandidata.

 

 

Ukoliko neki od odabranih kandidata za vatrogasne poslove ne zadovolji na liječničkom pregledu za traženo radno mjesto zapovjednik JVP Gospić će na temelju dostavljene rang liste predložiti Upravnom vijeću da u radni odnos primiti sljedećeg najbolje rangiranog kandidata.

Sadržaj provjere, rezultati provjere i ocjene rezultata utvrđeni su Pravilnikom o postupku odabira radnika za poslove u JVP Gospić koji je objavljen na web stanici JVP Gospić: http://www.jvp-gospic.hr/.

 

III. PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

 

Rok za dostavu prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta je 8 dana od dana objave istog u Narodnim novinama d.d., Oglasnoj ploči JVP  i web stranici JVP Gospić, a dostavlja se na adresu:

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GOSPIĆ, Trg Alojzija Stepinca 2, 53000 Gospić.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom  „NE OTVARAJ-PRIJAVA NA NATJEČAJ-vatrogasac-vozač“

Pozivaju sve osobe iz članka 102. stavak 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/NG/12%20pROSINAC/ZAPO%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf .

 

Ovaj natječaj će se objaviti u Narodnim Novinama d.d., Oglasnoj ploči i web stranici JVP Gospić.

 

Popis literature objavljen je na web stranici JVP Gospić, a može se podignuti u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Gospić svakog radnog dana od 07-15 sati.

 

 1. NEPRAVOVREMENE I NEPOTPUNE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI

 

Osobe koje podnesu nepravovremene i nepotpune prijave na Natječaj, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj .

 

 1. O rezultatima izbora po ovom natječaju kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

 1. Javna vatrogasna postrojba zadržava pravo poništiti ovaj natječaj i ne zaposliti niti jednog kandidata.

 

VII. Sa odabranim kandidatom biti će sklopljen Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca.

 

UPRAVNO VIJEĆE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GOSPIĆ