Natječaj za radno mjesto -Vatrogasac-

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 51. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 125/19) članka 29. Statuta  Javne vatrogasne postrojbe Gospić

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GOSPIĆ

raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

 

VATROGASAC – jedan izvršitelj

Pored općih uvjeta za zapošljavanje kandidati moraju ispunjavati i posebne:

– mora imati hrvatsko državljanstvo

– da je mlađa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca

– da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera

– da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove

– da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

– da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

Prednost pri prijemu u radni odnos profesionalnog vatrogasca pod istim uvjetima imaju kandidati:

  • članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva
  • nezaposleni
  • s prebivalištem na području grada Gospića
  • viši stupanj stručne spreme

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-domovnica

-rodni list

– životopis;

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi;

-dokaz o radnom stažu (HZMO)

– uvjerenje o nekažnjavanju za navedena kaznena djela (ne starije od 6 mjeseci);

– potvrdu o prebivalištu;

– osobna iskaznica;

– svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti radnika za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata biti će predočen izvornik ili ovjerena preslika.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 (tri) mjeseca.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri zapošljavanju određeno posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo u prijavi za natječaj te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz o nezaposlenosti.

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave natječaja u HZZ- Područna služba Gospić, na oglasnoj ploči JVP Gospić te na web stranici JVP Gospić na adresu:

Javna vatrogasna postrojba Gospić,

Trg Alojzija Stepinca 2,

53 000 Gospić, s naznakom „ natječaj za prijem radnika“.

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Upravno vijeće zadržava pravo poništenja natječaja.

 

Javna vatrogasna postrojba Gospić