Natječaj za radno mjesto-Spremačica (na određeno vrijeme)

Na temelju  članka 41. Zakona o ustanovama pročišćeni tekst ( N.N. br. 76/93, 29/07, 47/09, 135/08) i članka 36. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Gospić , Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojba  Gospić raspisuje

 

NATJEČAJ

 

 

  1. Za spremačicu u JVP Gospić – jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme

 

Natječaj za spremačicu je na određeno vrijeme od  12 mjeseci ili do povratka na rad privremeno nenazočnog radnika.

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme:

– minimalno završena osnovna škola

– tjelesna i duševna sposobnost

– nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv

službene dužnosti.

 

U molbu priložiti:

  • životopis
  • školska svjedodžba
  • preslika radne knjižice ili potvrda o radnom stažu HZMO
  • domovnica
  • uvjerenje da nije kažnjen za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri zapošljavanju određeno posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo u prijavi za natječaj te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz o nezaposlenosti.

Rok za prijavu za natječaj: 8 dana od dana objave natječaja

Prijave slati na adresu: Javna vatrogasna postrojba Gospić,

Trg A. Stepinca 2,

53000 Gospić

s Napomenom: Ne otvarati !  Prijava za natječaj za spremačicu u JVP Gospić.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Upravno vijeće zadržava pravo poništenja natječaja.